بتاسهم
1399/10/07
09:40
گروه خدمات بازار سرمايه الگوريتم از زیر مجموعه های #وخارزم در 3 ماهه گذشته 690 میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است

گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم از زیر مجموعه های #وخارزم در ۳ ماهه گذشته ۶۹۰ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است


انتهای خبر

0
0