آواتحلیل
1399/10/29
12:49
بررسی_گزارش_کدال #غپینو ✅ پارس مینو در دوره نه ماهه 164 ریال به ازای هر سهم سود ساخته که نسبت به دوره مشابه سال قبل 53 درصد رشد را نشان می دهد. ...

بررسی_گزارش_کدال #غپینو✅ پارس مینو در دوره نه ماهه ۱۶۴ ریال به ازای هر سهم سود ساخته که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۵۳ درصد رشد را نشان می دهد.✅غپینو در پاییز به سود ۸۰ ریالی به ازای هر سهم رسید که این عدد در تابستان و بهار به ترتیب ۶۳ و ۲۱ ریال بوده است.✅ غپینو در پاییز ۲۱۸ میلیارد تومان فروش داشته که رکورد فروش فصلی شرکت است و رشد ۲۰ درصدی نسبت به تابستان دارد.حاشیه سود ناخالص شرکت در پاییز و تابستان در حدود ۳۸ درصد بوده که نسبت به بهار ۹۴ درصد رشد داشته است.📉غپینو امروز در قیمت ۹۰۸ تومان صف فروش است و بازدهی سه ماه سهم ۳۱ درصد بوده است...انتهای خبر

0
0