واچ لیست بورس تهران
1399/08/12
10:59
#بازار 🔰در حالی شاهد نبرد فروشندگان و خریداران هستیم که بخش بزرگی از ریسک ها در بازار پیشخور شده ، ضعف در کلیت فروشندگان و انتظار و صبر در کلیت ...

#بازار🔰در حالی شاهد نبرد فروشندگان و خریداران هستیم که بخش بزرگی از ریسک ها در بازار پیشخور شده ، ضعف در کلیت فروشندگان و انتظار و صبر در کلیت خریداران بازار قابل مشاهده و منطقیست البته !


@my_watchlist

انتهای خبر

0
0