همفکران
1399/10/29
09:03
#کدال #افزایش_سرمایه ✅ مجوز افزایش سرمایه 50% #دکپسول از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی صادر شد. ✅ مجوز افزایش سرمایه 78% #دشیمی ا...

#کدال


#افزایش_سرمایه✅ مجوز افزایش سرمایه ۵۰٪ #دکپسول از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی صادر شد.✅ مجوز افزایش سرمایه ۷۸٪ #دشیمی از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی صادر شد.✅ مجوز افزایش سرمایه ۶۰٪ #گکیش از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی صادر شد.انتهای خبر

0
0