پایگاه خبری انتخاب
1401/06/03
08:45
حسین شریعتمداری: 🔹به آمریکا اجازه ندهید خرش از پُل بگذرد و به ما بخندد جزئیات در 👇 https://www.entekhab.ir/002two 🆔 @Entekhab_ir

حسین شریعتمداری:


🔹به آمریکا اجازه ندهید خرش از پل بگذرد و به ما بخنددجزئیات در 👇


https://www.entekhab.ir/۰۰۲two


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0