کارگزاری آبان
1400/12/14
08:58
📈صف خرید جوین 53 میلیون سهم فایرا 23 میلیون سهم فاسمین 14 میلیون سهم کروی 14 میلیون سهم قشیر 14 میلیون سهم

📈صف خرید


جوین ۵۳ میلیون سهم


فایرا ۲۳ میلیون سهم


فاسمین ۱۴ میلیون سهم


کروی ۱۴ میلیون سهم


قشیر ۱۴ میلیون سهم
انتهای خبر

0
0