کانال تحلیلی پارسیس
1400/09/01
07:01
#سفارس بررسی خالص ارزش داراییها (#NAV) هر سهم سیمان فارس خوزستان - سفارس در تاریخ 30 آبان 1400 پرتفوی بورسی: ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 9058 میل...

#سفارسبررسی خالص ارزش داراییها (#NAV) هر سهم سیمان فارس خوزستان - سفارس در تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۰پرتفوی بورسی:ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت ۹۰۵۸ میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ ۸۴۶۱ میلیارد تومان می باشد.مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:سیمان فارس - سیمان خوزستان - سیمان فارس نو و سیمان ساوه.پرتفوی غیر بورسی:ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت ۳۶۲۰ میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ ۳۳۱۹ میلیارد تومان می باشد.بدین ترتیب NAV هر سهم #سفارس ۲۲۶۰۴ ریال و نسبت P/NAV روز شرکت ۷۵ درصد می باشد.کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0