بتاسهم
1400/01/16
13:18
امروز صف فروش خودرویی ها خیلی با اقبال خریداران مواجه نشد در حالی که گزارش های ماهانه این گروه در 3 ماهه گذشته بهبود جدی را نشان میدهد با هم مروری...

امروز صف فروش خودرویی ها خیلی با اقبال خریداران مواجه نشد در حالی که گزارش های ماهانه این گروه در ۳ ماهه گذشته بهبود جدی را نشان میدهد با هم مروری به گزارش شرکت ها در فصل زمستان و مقایسه ان خواهیم داشت


انتهای خبر

0
0