بورسینه
1399/08/28
10:55
📌شرکت گلوکوزان که به دلیل توقف خط تولید افشای الف اعلام کرده بود، امروز با رشد ۸درصدی قیمت بازگشایی شد که معاملات آن در حال باطل شدن است!

📌شرکت گلوکوزان که به دلیل توقف خط تولید افشای الف اعلام کرده بود، امروز با رشد ۸درصدی قیمت بازگشایی شد که معاملات آن در حال باطل شدن است!
انتهای خبر

0
0