کدال۳۶۰
1399/10/10
13:15
#مرقام ❇️تصمیمات #مجمع عمومی عادی سالیانه ایران ارقام #دوره_12_ماهه منتهی به 1399/06/31 🔹 تاریخ جلسه: 1399/10/10 ساعت 10:00 🔹 سرمایه ثبت شده: 0...

#مرقام


❇️تصمیمات #مجمع عمومی عادی سالیانه ایران ارقام #دوره_۱۲_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱🔹 تاریخ جلسه: ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ ساعت ۱۰:۰۰🔹 سرمایه ثبت شده: ۰ میلیون ریال🔹 زیان خالص هر سهم: ۰🔹 سود نقدی هر سهم: ۰🔹 زیان انباشته پایان دوره: ۰ میلیون ریال۱۳۹۹-۱۰-۱۰ ۱۳:۱۵:۵۵ (۷۰۸۱۱۹)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0