پارسیس تحلیل
1399/08/13
09:00
#ماهانه #اپرداز گزارش ماهانه اپرداز نشان میدهد که در مهر 1399 موفق به کسب درآمد 23 میلیارد تومان شده است که نسبت به ماه گذشته کاهش 20 درصدی داشته ...

#ماهانه #اپردازگزارش ماهانه اپرداز نشان میدهد که در مهر ۱۳۹۹ موفق به کسب درآمد ۲۳ میلیارد تومان شده است که نسبت به ماه گذشته کاهش ۲۰ درصدی داشته است.مجموع درآمد شرکت در سال مالی ۱۳۹۹ مبلغ ۱۵۹ میلیارد تومان بوده است.در نمودار فوق روند کسب درآمد شرکت از ابتدای سال ۱۳۹۸ قابل مشاهده است.کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0