بتاسهم
1401/01/10
21:07
#وبشهر در اسفند 708 میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است و تا اسفند ۲,۷۴۰,۰۱۵ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است

#وبشهر در اسفند ۷۰۸ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است و تا اسفند ۲,۷۴۰,۰۱۵ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است


انتهای خبر

0
0