کارگزاری سهام بارز
1399/08/12
08:51
📌 در مرحله پیش‌گشایش امروز #ولپارس #کحافظ #فنورد برترین تقاضاهای بورس #سدبیر #گدنا #رافزا برترین تقاضاهای فرابورس هستند.

📌 در مرحله پیش‌گشایش امروز #ولپارس #کحافظ #فنورد برترین تقاضاهای بورس #سدبیر #گدنا #رافزا برترین تقاضاهای فرابورس هستند.


انتهای خبر

0
0