مجتبی دیبا
1402/02/13
10:18
بیشترین ارزش خالص صف خرید نماد        میلیارد تومان 🔹وملی :   340.8 🔹پی پاد :   325.4 🔹وبرق :   254.9 🔹ثامید :   180.5 🔹واتی :   168.7 🔹خکمک :   1...

بیشترین ارزش خالص صف خریدنماد میلیارد تومان


🔹وملی : ۳۴۰.۸


🔹پی پاد : ۳۲۵.۴


🔹وبرق : ۲۵۴.۹


🔹ثامید : ۱۸۰.۵


🔹واتی : ۱۶۸.۷


🔹خکمک : ۱۴۳.۵


🔹وشهر : ۱۳۳.۴


🔹گلدیرا : ۱۱۲.۹


🔹دی : ۱۰۷.۹


🔹خدیزل : ۶۳.۲


🔹خکرمان : ۶۳.۰


🔹وتوشه : ۶۲.۸


🔹ثپردیس : ۵۷.۷


🔹ثاخت : ۵۳.۷


🔹وسدید : ۵۰.۲


🔹خپارس : ۵۰.۰


🔹کدما : ۴۵.۴


🔹مادیرا : ۴۵.۰


🔹لپارس : ۴۳.۴


🔹حخزر : ۴۲.۹

انتهای خبر

0
0