بتاسهم
1401/02/08
23:24
#سبزوا در اسفند با فروش خوب 205 میلیارد ریالی و فروردین 145 میلیارد ریال بود به عدد 1189 میلیارد ریال رسیده و مدت مشابه قبل 1150 میلیارد ریال بود

#سبزوا در اسفند با فروش خوب ۲۰۵ میلیارد ریالی و فروردین ۱۴۵ میلیارد ریال بود به عدد ۱۱۸۹ میلیارد ریال رسیده و مدت مشابه قبل ۱۱۵۰ میلیارد ریال بود


انتهای خبر

0
0