پارسیس تحلیل
1399/09/17
07:00
#وخارزم بررسی خالص ارزش داراییها (#NAV) هر سهم سرمایه گذاری خوارزمی - وخارزم در تاریخ 16 آذر 1399 پرتفوی بورسی: ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 9,113...

#وخارزمبررسی خالص ارزش داراییها (#NAV) هر سهم سرمایه گذاری خوارزمی - وخارزم در تاریخ ۱۶ آذر ۱۳۹۹پرتفوی بورسی:ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت ۹,۱۱۳ میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ ۷,۹۸۶ میلیارد تومان می باشد.مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:بانک صادرات ایران - سینادارو - بانک پاسارگاد و هلدینگ غدیر.پرتفوی غیر بورسی:ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت ۱۲,۱۰۶ میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ ۱۱,۰۰۶ میلیارد تومان می باشد.بدین ترتیب NAV هر سهم #وخارزم ۱۷,۹۵۹ ریال و نسبت P/NAV روز شرکت ۶۵ درصد می باشد.کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0