کانال تحلیلی پارسیس
1399/08/27
07:39
#وسپه نمودار 10 ساله قیمت سرمایه گذاری سپه -بازدهی از ابتدای سال 155% -افت از سقف تاریخی :48% کانال تحلیلی پارسیس

#وسپهنمودار ۱۰ ساله قیمت سرمایه گذاری سپه-بازدهی از ابتدای سال ۱۵۵٪-افت از سقف تاریخی :۴۸٪کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0