سیگنال طلایی
1399/10/07
13:15
#وپسا تکنیکال هم داره با ادم صحبت میکنه بدون شک محکوم به رشد هست . دوستان عزیز این سهم از همه لحاظ خردیش منطقی هست خواهشا با منطق نجنگید و مقاو...

#وپساتکنیکال هم داره با ادم صحبت میکنه بدون شک محکوم به رشد هست .
دوستان عزیز این سهم از همه لحاظ خردیش منطقی هست خواهشا با منطق نجنگید و مقاومت نکنیدانتهای خبر

0
0