پارسیس تحلیل
1399/08/12
22:03
برآورد YouGov که با مصاحبه از حدود 100 هزار نفر استخراج شده است. 1401 نفر در 24 ساعت گذشته مصاحبه شده اند.

برآورد YouGov که با مصاحبه از حدود ۱۰۰ هزار نفر استخراج شده است.


۱۴۰۱ نفر در ۲۴ ساعت گذشته مصاحبه شده اند.انتهای خبر

0
0