بولتن اقتصادی
1399/08/22
11:22
حذف دریافت نقدی عوارضی آزادراه تهران - پردیس از شنبه 🔹مدیرعامل آزادراه تهران پردیس:عوارضی آزادراه تهران پردیس نقدی دریافت نمی‌شود./صداوسیما

حذف دریافت نقدی عوارضی آزادراه تهران - پردیس از شنبه🔹مدیرعامل آزادراه تهران پردیس:عوارضی آزادراه تهران پردیس نقدی دریافت نمی‌شود./صداوسیما

انتهای خبر

0
0