بتاسهم
1399/10/05
18:01
#فباهنر در اذر هم اندکی کاهشی بود و 2480 میلیارد ریال فروش داشت ابان با کمی افت 2900 و مهر 3252 و شهریور 3092 میلیارد ریال فروش داشت تسمه و ورق ...

#فباهنر در اذر هم اندکی کاهشی بود و ۲۴۸۰ میلیارد ریال فروش داشت ابان با کمی افت ۲۹۰۰ و مهر ۳۲۵۲ و شهریور ۳۰۹۲ میلیارد ریال فروش داشت


تسمه و ورق مسی در شهریور ۱,۵۴۹,۵۶۱,۹۳۰ ریال نرخ خورده است و مهر ۱,۶۷۵,۵۸۷,۳۶۱ ریال و ابان ۱,۹۶۵,۹۸۶,۳۶۴ ریال که رشد کرده است و اذر برخلاف قیمت مس ۱,۸۸۳,۴۹۸,۹۷۸ ریال بود و کم شدهمجموع۹ماهه به فروش ۲۰۸۸۸ میلیارد ریالی رسیده است . ۲ برابر مدت مشابه است که ۹۹۴۸ میلیارد ریال بوده استانتهای خبر

0
0