بتاسهم
1401/01/18
18:11
#کپرور سرمایه را ثبت کرد با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-00A-220 مورخ 1400/10/26 بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ...

#کپرور سرمایه را ثبت کرد


با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-۰۰A-۲۲۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۸ افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۵۴۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۱,۷۱۰,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل سود انباشته مبلغ ۱۱۷۰۰۰۰ میلیون ریال ، ) در تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۸ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.انتهای خبر

0
0