بتاسهم
1399/10/06
13:41
#فالوم در اذر با فروش خاص 479 میلیارد ریالی مواجه شد و به فروش 1962 میلیارد ریالی رسیده است .مدت مشابه این عدد 438 میلیارد ریال بود

#فالوم در اذر با فروش خاص ۴۷۹ میلیارد ریالی مواجه شد و به فروش ۱۹۶۲ میلیارد ریالی رسیده است .مدت مشابه این عدد ۴۳۸ میلیارد ریال بود


انتهای خبر

0
0