بورس۲۴
1401/02/20
21:20
تغییر در مفاد اطلاعیه «تمحرکه»

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴،شرکت ماشین سازی نیرو محرکه اعلام نمود اطلاعیه قبلی بجای اینکه در فرم نتایج شرکت در مناقصه اطلاع رسانی می شد در فرم نتایج برگزاری مناقصه اطلاع رسانی شده بود.

تغییر در مفاد اطلاعیه «تمحرکه»

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ،شرکت ماشین سازی نیرو محرکه اعلام نمود اطلاعیه قبلی بجای اینکه در فرم نتایج شرکت در مناقصه اطلاع رسانی می شد در فرم نتایج برگزاری مناقصه اطلاع رسانی شده بود.کد پیگیری اطلاعیه قبلی ۸۷۸۸۱۲ و دلیل تغییرات ،تغییر در فرم ارسالی اطلاعات می باشد.


تمحرکه
انتهای خبر

0
0