تکسهم ۹۸
1402/02/10
15:32
🔷فیلتر ترکیب ورود پول هوشمند و قدرت خریدار بالا #ومعلم #ثبهساز #ثامید #آپ #وآفری #وشه #وصنا #وتوصا #گنکین #جم #شپاکسا #دماوند #آبادا #خنصیر #فجها...

🔷فیلتر ترکیب ورود پول هوشمند و قدرت خریدار بالا


#ومعلم #ثبهساز #ثامید #آپ #وآفری #وشه #وصنا #وتوصا #گنکین #جم #شپاکسا #دماوند #آبادا #خنصیر #فجهان #کویر #کنور #زکوثر
🔷فیلتر کدبه کد


#آپ #فن آوا #ثبهساز #وآفری #حخزر #وسبهان #وتوصا #ودانا #سغرب #خراسان #شپاکسا #شکربن #دجابر #غشان #دماوند #قشهد #لخزر #پارتا #کنور #شپارس #شراز #وملی
🔷فیلترورود پول هوشمند


#ولیز #ولشرق #ومعلم #حتوکاح #وشهر #وپست #دجابر #وکادو #وصنا #وبهمن #وبملت #دماوند #قصفها #خنصیر #خکمک #حفاری #بسویچ #کنور #وملی #پسهند #غفارس #جم #شپاکسا
🔷فیلتر حجم مشکوک


#کابگن #ولشرق #فولاژ #وشهر #زگلدشت #قشیر #پکرمان #جم #ومعلم #وپست #دماوند #شخارک #وملت #ولیز #فجام #پسهند #قصفها #کگهر #دشیری
🔷احتمال خرید گروهی


#ثنوسا #سرچشمه #دتولید #غگز #غبشهر #آبادا #قشیر #خمحور #چدن #لطیف #چکارن🔷فیلترورود پول میلیاردی و سرانه خرید حقیقی بالای ۲۰ میلیون


#شکربن #غکورش #دجابر #جم #فاذر #وسپهر #کویر #خنصیر #فرابورس #انرژی #وتوصا #زکوثرانتهای خبر

0
0