بورس۲۴
1401/03/25
16:13
تعلیق فعالیت ها در «شمواد»

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی از تعلیق فعالیت ها بابت بابت تعمیرات دوره ای تجهیزات کارخانه تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی (دی ام تی ) خبر داد.

تعلیق فعالیت ها در «شمواد»

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی از تعلیق فعالیت ها بابت بابت تعمیرات دوره ای تجهیزات کارخانه تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی (دی ام تی ) خبر داد.

شمواد
انتهای خبر

0
0