نوآوران امین
1399/08/18
14:06
مبدل خودروی پاک(#ختوقا8 #تابعه #ختوقا) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی شده) (شرکت مبدل خودروی پاک) ...

مبدل خودروی پاک(#ختوقا۸ #تابعه #ختوقا)


اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت مبدل خودروی پاک)✅ افزایش ۵۶۴ درصدی درآمدهای عملیاتی ۶ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۸۷۰,۹۵۱ میلیون ریال به مبلغ ۵,۷۸۷,۴۱۹ میلیون ریال رسیده است)


✅افزایش ۹۸۴ درصدی سود خالص ۶ ماهه ۱۳۹۹ و تحقق سود ۲۴۱۱ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0