بتاسهم
1399/10/04
22:42
#فوکا در اغاز 3 ماهه سوم مهر 1702 میلیارد ریال بوده و در ابان 1503 میلیارد ریال و اذر با پرش فروش 2301 میلیارد ریال بوده است جمع9 ماهه 13159 ...

#فوکا


در اغاز ۳ ماهه سوم مهر ۱۷۰۲ میلیارد ریال بوده و در ابان ۱۵۰۳ میلیارد ریال و اذر با پرش فروش ۲۳۰۱ میلیارد ریال بوده است


جمع۹ ماهه ۱۳۱۵۹ میلیارد ریال شده و مدت مشابه قبل ۱۶۵۶ میلیارد ریال بود . واقعا رشد خوبی در فروش داشته استانتهای خبر

0
0