نوآوران امین
1399/08/28
15:12
قند لرستان(#قلرست) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 3 ماهه منتهی به 1399/07/30 (حسابرسی نشده) ✅ افزایش 104 درصدی درآمدهای عملیاتی 3 ماه...

قند لرستان(#قلرست)


اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ (حسابرسی نشده)✅ افزایش ۱۰۴ درصدی درآمدهای عملیاتی ۳ ماهه ۱۴۰۰ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۲۲۵,۸۱۹ میلیون ریال به مبلغ ۴۵۹,۶۷۷ میلیون ریال رسیده است)


✅افزایش ۷۱ درصدی سود خالص ۳ ماهه ۱۴۰۰ و تحقق سود ۳۱۹ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0