موج مثبت Positive Wave
1399/10/07
10:47
1- صبر در بورس نصف ایمان و یقین بر بنیاد سهم تمام ایمان است. 2- شیرینی سود بالا در بورس، تلخی #صبر را محو میکند.

۱- صبر در بورس نصف ایمان و یقین بر بنیاد سهم تمام ایمان است.۲- شیرینی سود بالا در بورس، تلخی #صبر را محو میکند.

انتهای خبر

0
0