نبض بازار بورس تهران (بازیگران بورس)
1399/08/11
21:29
سهام های بنیاد مستضعفان که دامنه ۱۰ درصدی میشوند #بپیوند #زبینا #زقیام #زشگزا #زدشت #زمگسا #تلیسه #کگاز #غبهنوش #غدیس #غپاک #شبهرن #رنیک #ستران #پ...

سهام های بنیاد مستضعفان که دامنه ۱۰ درصدی میشوند


#بپیوند


#زبینا


#زقیام


#زشگزا


#زدشت


#زمگسا


#تلیسه


#کگاز


#غبهنوش


#غدیس


#غپاک


#شبهرن


#رنیک


#ستران


#پتایر


#گکوثر


#وسینا


#کاوه
انتهای خبر

0
0