بتاسهم
1400/12/07
20:16
#اپرداز در بهمن 333 ودی 365 و آذر 375 میلیارد ریال درامد داشت11 ماهه 3914 میلیارد ریال شده و کل سال قبل 2817 میلیارد ریال بود

#اپرداز در بهمن ۳۳۳ ودی ۳۶۵ و آذر ۳۷۵ میلیارد ریال درامد داشت۱۱ ماهه ۳۹۱۴ میلیارد ریال شده و کل سال قبل ۲۸۱۷ میلیارد ریال بود


انتهای خبر

0
0