بتاسهم
1399/09/07
04:51
#خریخت تا شهریور 299 میلیارد ریال فروش داشت در مهر این عدد به 114 میلیارد ریال و ابان 152 میلیارد ریال رسید و 8ماهه 721 میلیارد ریال بود مدت مش...

#خریخت تا شهریور ۲۹۹ میلیارد ریال فروش داشت در مهر این عدد به ۱۱۴ میلیارد ریال و ابان ۱۵۲ میلیارد ریال رسید و ۸ماهه ۷۲۱ میلیارد ریال بود مدت مشابه سال قبل عدد ۲۰۱ میلیارد ریال بوده و رشد خوبی داشته است


انتهای خبر

0
0