بتاسهم
1399/12/05
23:39
#سشمال در دی به فروش 193 میلیارد ریالی رسید بود و در بهمن ماه کاهشی شده و به ۸۰ میلیارد ریال فروش رسیده است مجموع به ۲۷۳میلیارد ریال و مدت مشابه س...

#سشمال در دی به فروش ۱۹۳ میلیارد ریالی رسید بود و در بهمن ماه کاهشی شده و به ۸۰ میلیارد ریال فروش رسیده است مجموع به ۲۷۳میلیارد ریال و مدت مشابه سال قبل ۲۶۲ میلیارد ریال بوده است


انتهای خبر

0
0