پارسیس تحلیل
1401/02/19
20:00
#کدال #زمستان ❇️ گزارش عملکرد فصل زمستان شرکتها (20) #غگلپا #ولبهمن #کپشیر #شتوکا #غگیلا #کسعدی #وفتخار #ولملت #غشوکو #وگستر 🔹 ادامه دارد... کا...

#کدال #زمستان❇️ گزارش عملکرد فصل زمستان شرکتها (۲۰)#غگلپا #ولبهمن #کپشیر #شتوکا #غگیلا #کسعدی #وفتخار #ولملت #غشوکو #وگستر🔹 ادامه دارد...کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0