کدال۳۶۰
1401/01/30
08:34
#وثنو آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده زمان برگزاری: 1401/02/10 ساعت...

#وثنو


آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العادهزمان برگزاری: ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ ساعت ۱۰:۰۰۱۴۰۱-۰۱-۳۰ ۰۸:۳۴:۵۰ (۸۷۱۵۱۵)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0