بورس۲۴
1400/10/04
14:13
تمدید فرصت اعطا شده به «دکیمی»

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴،شرکت صنعتی کیمیدارو اعلام نمود با توجه به عدم رعایت دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان، شرکت بورس اوراق بهادار تهران ، طی نامه شماره ۸۳۱۲۵۱ مورخ ۱۴۰۰.۹.۲۳ ضرورت رعایت موارد فوق ظرف مهلت ۱۵ روز را به شرکت تاکید نمود

انتهای خبر

0
0