کانال تحلیلی پارسیس
1401/06/02
17:00
امروز شاهد ورود 142 میلیارد تومان پول حقیقی به صندوق های قابل معامله با #درآمد_ثابت بودیم. (تا ساعت 14) کانال تحلیلی پارسیس

امروز شاهد ورود ۱۴۲ میلیارد تومان پول حقیقی به صندوق های قابل معامله با #درآمد_ثابت بودیم. (تا ساعت ۱۴)کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0