تحلیل برای سود
1400/10/13
11:37
#سود_سهام #خگستر تا پایان آذر ماه 4,270 میلیارد ریال سود سهام در مجامع شناسایی کرده است. #وتوسم تا پایان آذر ماه 2,663 میلیارد ریال سود سهام در م...

#سود_سهام#خگستر تا پایان آذر ماه ۴,۲۷۰ میلیارد ریال سود سهام در مجامع شناسایی کرده است.#وتوسم تا پایان آذر ماه ۲,۶۶۳ میلیارد ریال سود سهام در مجامع شناسایی کرده است.#وصنا تا پایان آذر ماه ۵۷۴ میلیارد ریال سود سهام در مجامع شناسایی کرده است.#وبهمن تا پایان آذر ماه ۱,۳۹۰ میلیارد ریال سود سهام در مجامع شناسایی کرده است.

انتهای خبر

0
0