بتاسهم
1399/10/29
09:49
#خراسان نسبت P/E Forward و P/E ttm پتروشیمی خراسان بعد از ارائه گزارش 9 ماهه کانال تحلیلی پارسیس

#خراسان


نسبت P/E Forward و P/E ttm پتروشیمی خراسان بعد از ارایه گزارش ۹ ماهه


کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0