ساعت بورس
1400/07/10
12:11
11) #فیلتر_سهام_مشکوک_صعودی #فگستر #ومدير #گدنا #سهرمز #خريخت #واميد #اپرداز #درهآور #سغرب #شخارك #شكبير #ثپرديس #بمپنا #ديران #دكوثر ۱۲:۲۰:۳۳ ...

۱۱) #فیلتر_سهام_مشکوک_صعودی#فگستر #ومدیر #گدنا #سهرمز #خریخت #وامید #اپرداز #درهآور #سغرب #شخارک #شکبیر #ثپردیس #بمپنا #دیران #دکوثر
۱۲:۲۰:۳۳


سه شنبه ۱۴۰۰/۰۷/۰۶📊 📉انتهای خبر

0
0