تحلیل با سید علی محسنی
1400/08/26
00:12
با بقیه کار ندارم ولی من اعتقاد دارم بعد از این حواشی ریزش رشد قوی داریم

با بقیه کار ندارم ولی من اعتقاد دارم بعد از این حواشی ریزش


رشد قوی داریمانتهای خبر

0
0