تحلیل برای سود
1399/08/11
11:18
#هات_لیست_عرضه 🔥 📆 یکشنبه ۱۱ آبان ۹۹ - ساعت ۱۱:۰۰ 🔖 بورس | فرابورس 🔸 #خساپا | #خصدرا 🔸 #ثامید | #لکما 🔸 #کفپارس | #کیسون 🔸 #وسخراج | #خاور 🔸...

#هات_لیست_عرضه 🔥📆 یکشنبه ۱۱ آبان ۹۹ - ساعت ۱۱:۰۰🔖 بورس | فرابورس🔸 #خساپا | #خصدرا🔸 #ثامید | #لکما🔸 #کفپارس | #کیسون🔸 #وسخراج | #خاور🔸 #وساپا | #سمایه

انتهای خبر

0
0