کافه بورس
1399/09/06
00:04
#بهپاک خوب در شهریور با رشد 388 میلیارد ریال و مهر 320 میلیارد ریال و ابان با رشدی بهتر 465 میلیارد ریال فروش داشت 11 ماهه 3997 میلیارد ری...

#بهپاک خوب


در شهریور با رشد ۳۸۸ میلیارد ریال و مهر ۳۲۰ میلیارد ریال و ابان با رشدی بهتر ۴۶۵ میلیارد ریال فروش داشت


۱۱ ماهه ۳۹۹۷ میلیارد ریال فروش داشته است.بتاانتهای خبر

0
0