کانال بترانس
1399/09/23
09:18
پیشبینی میکنیم که تقاضا آخر بازار کمی بیشتر بشه ولی به هر حال به اصلاح زمانی نیاز داره بازار.

پیشبینی میکنیم که تقاضا آخر بازار کمی بیشتر بشه ولی به هر حال به اصلاح زمانی نیاز داره بازار.


انتهای خبر

0
0