کدال۳۶۰
1399/09/23
12:19
#ورفاه تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ شرکت بانک رفاه کارگران 🔹 زمان برگزاری: ساعت 10:00 مورخ 1399/09/...

#ورفاه


تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ شرکت بانک رفاه کارگران🔹 زمان برگزاری: ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۶
۱۳۹۹-۰۹-۲۳ ۱۲:۱۹:۵۱ (۷۰۲۱۱۷)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0