کدال۳۶۰
1399/09/16
15:35
#جوین آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده زمان برگزاری: 1399/09/27 ساعت...

#جوین


آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العادهزمان برگزاری: ۱۳۹۹/۰۹/۲۷ ساعت ۰۸:۰۰۱۳۹۹-۰۹-۱۶ ۱۵:۳۴:۴۹ (۷۰۰۲۵۹)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0