بورس۲۴
1401/02/11
08:12
نگاهی به عملکرد فروردین ماه «اپرداز»

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت آتیه داده پرداز در مدت ۱ ماهه نخست ۱۴۰۱ حدود ۳۱ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود به دست آورد.

نگاهی به عملکرد فروردین ماه «اپرداز»

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت آتیه داده پرداز در مدت ۱ ماهه نخست ۱۴۰۱ حدود ۳۱ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود به دست آورد.در مدت مشابه سال قبل این رقم حدود ۳۰ میلیارد تومان بود.


اپردازاپرداز
انتهای خبر

0
0