بتاسهم
1399/09/04
19:10
#ونوین یک ماه دیگر را با تراز مثبت پیش برد مهر 9131 میلیارد ریال سود تسهیلات اعطایی و 6361 میلیارد ریال سود پرداختی به سپرده داشت اذر 9561 میلیا...

#ونوین یک ماه دیگر را با تراز مثبت پیش برد


مهر ۹۱۳۱ میلیارد ریال سود تسهیلات اعطایی و ۶۳۶۱ میلیارد ریال سود پرداختی به سپرده داشت اذر ۹۵۶۱ میلیارد ریال سود تسهیلات اعطایی و ۷۶۴۶ میلیارد ریال سود سپرده و تا ۸ ماهه ۷۵۱۹ میلیارد ریال تراز مثبت بود


تا ۶ ماهه تراز ونوین ۲۸۳۳ میلیارد ریال مثبت بود .تراز ۳ ماهه ونوین هم ۵۱۵ میلیارد ریال بودانتهای خبر

0
0