نوآوران امین
1399/08/21
13:48
کارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان(#قثابت) صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به 1399/04/31 (حسابرسی شده) ⭕️ کاهش 56 درصدی درآمدهای عملیاتی...

کارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان(#قثابت)


صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده)⭕️ کاهش ۵۶ درصدی درآمدهای عملیاتی ۱۲ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۶۶۳,۶۳۶ میلیون ریال به مبلغ ۲۹۲,۸۵۵ میلیون ریال رسیده است)


⭕️افزایش ۴۲۸ درصدی زیان خالص ۱۲ ماهه ۱۳۹۹ و تحقق زیان ۲۳۶ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0